Có 1 kết quả:

huán jié dòng wù mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

Annelidan, the phylum of annelid worms