Có 1 kết quả:

huán xiàn

1/1

huán xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ring road
(2) circle line (e.g. rail or subway)