Có 1 kết quả:

huán xiàn ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ring road
(2) circle line (e.g. rail or subway)