Có 1 kết quả:

huán píng

1/1

huán píng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) environmental impact assessment (EIA)
(2) abbr. for 環境影響評估|环境影响评估