Có 1 kết quả:

huán lù

1/1

huán lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ring road
(2) closed circuit
(3) loop