Có 1 kết quả:

huán jǐng shān zhè gū ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˇ ㄕㄢ ㄓㄜˋ ㄍㄨ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) hill partridge (Arborophila torqueola)