Có 1 kết quả:

huán gù

1/1

huán gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look around
(2) to survey

Một số bài thơ có sử dụng