Có 1 kết quả:

qióng yīng

1/1

qióng yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jade-like stone