Có 1 kết quả:

guā fēn

1/1

guā fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to partition
(2) to divide up