Có 1 kết quả:

guā zǐ liǎn

1/1

guā zǐ liǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

oval face