Có 1 kết quả:

guā guǒ

1/1

guā guǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fruit (plural sense)
(2) melons and fruit

Một số bài thơ có sử dụng