Có 1 kết quả:

guā wú gǔn yuán , rén wú shí quán ㄍㄨㄚ ㄨˊ ㄍㄨㄣˇ ㄩㄢˊ ㄖㄣˊ ㄨˊ ㄕˊ ㄑㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

no gourd is perfectly round, just as no man is perfect (proverb)