Có 1 kết quả:

guā gé

1/1

guā gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intertwined (as melon and vine plants)
(2) interconnected
(3) association (of two things)