Có 1 kết quả:

piáo pō ér xià

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of rain) to fall heavily