Có 1 kết quả:

bàn sāi gāng

1/1

bàn sāi gāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Lamellibranchia
(2) class of bivalves