Có 1 kết quả:

wǎ jiang

1/1

wǎ jiang

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bricklayer
(2) tiler