Có 1 kết quả:

wǎ hā bǐ jiào pài

1/1

wǎ hā bǐ jiào pài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wahhabism (a conservative sect of Islam)