Có 1 kết quả:

wǎ gōng

1/1

wǎ gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tiling
(2) bricklaying
(3) plastering