Có 1 kết quả:

wǎ sī

1/1

wǎ sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gas (loanword)