Có 1 kết quả:

wǎ tè

1/1

wǎ tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

watt (loanword)