Có 1 kết quả:

wǎ dāng

1/1

wǎ dāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eaves-tile