Có 1 kết quả:

wǎ lì

1/1

wǎ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rubble
(2) debris