Có 1 kết quả:

wǎ lì duī

1/1

wǎ lì duī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pile of rubble
(2) debris