Có 1 kết quả:

wǎ jiě

1/1

wǎ jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to collapse
(2) to disintegrate
(3) to crumble

Một số bài thơ có sử dụng