Có 1 kết quả:

wǎ jiě bīng pàn

1/1

wǎ jiě bīng pàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

complete disintegration