Có 1 kết quả:

wèng zhōng zhuō biē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch a turtle in a jar (idiom); to set oneself an easy target
(2) a turkey shoot