Có 1 kết quả:

líng dí

1/1

líng dí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lọ đựng nước có quai thời xưa

Một số bài thơ có sử dụng