Có 1 kết quả:

zhēn xuǎn

1/1

zhēn xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select
(2) to pick