Có 1 kết quả:

Gān bā lǐ

1/1

Gān bā lǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Professor Ibrahim Gambari (1944-), Nigerian scholar and diplomat, ambassador to UN 1990-1999, UN envoy to Burma from 2007