Có 1 kết quả:

gān bài xià fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to step down gracefully (humble expression)
(2) to concede defeat
(3) to play second fiddle