Có 1 kết quả:

shèn qiě

1/1

shèn qiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) even
(2) going as far as to
(3) so much so that