Có 1 kết quả:

shèn gǎn chà yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) amazed
(2) astonished
(3) deeply troubled