Có 1 kết quả:

shèn ér

1/1

shèn ér

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) even
(2) so much so that