Có 1 kết quả:

shèn zhì yú

1/1

shèn zhì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) so much (that)
(2) even (to the extent that)