Có 1 kết quả:

shèn gāo pín

1/1

shèn gāo pín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

very high frequency (VHF)