Có 1 kết quả:

tián dòu ㄊㄧㄢˊ ㄉㄡˋ

1/1

tián dòu ㄊㄧㄢˊ ㄉㄡˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sugar snap pea