Có 1 kết quả:

tián gāo liáng

1/1

tián gāo liáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sweet sorghum