Có 1 kết quả:

shēng chǎn lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) production capability
(2) productive force
(3) productivity