Có 1 kết quả:

shēng chǎn fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

production reactor