Có 1 kết quả:

shēng chǎn lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) productivity
(2) efficiency of production