Có 1 kết quả:

shēng chǎn yào sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

factors of production