Có 1 kết quả:

shēng ér yù nǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bear and raise children