Có 1 kết quả:

shēng tūn huó bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

to swallow whole (idiom); fig. to apply uncritically