Có 1 kết quả:

shēng mìng bù xī , zhàn dòu bù zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

while there is life, the fight continues (idiom); to fight to the last