Có 1 kết quả:

shēng mìng zhēng xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

vital signs