Có 1 kết quả:

shēng mèn qì

1/1

shēng mèn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seethe
(2) to sulk
(3) to be pissed off (vulgar)