Có 1 kết quả:

shēng yì xīng lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thriving and prosperous business or trade