Có 1 kết quả:

shēng chéng shù ㄕㄥ ㄔㄥˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spanning tree (in graph theory)