Có 1 kết quả:

shēng jī àng rán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) full of life
(2) exuberant