Có 1 kết quả:

shēng zhí xì tǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

reproductive system