Có 1 kết quả:

shēng zhí lún

1/1

Từ điển Trung-Anh

svādhisthāna or svadhisthana, the navel or libido chakra 查克拉, residing in the genitals